Ga naar zoekveld

Verantwoording representatie

De Evangelische Omroep is een bedrijf met een missie. We willen het Evangelie van Jezus laten klinken in de media. Jezus liet in alle radicaliteit zien wat liefde voor God en liefde voor de naaste betekent. Dat deed hij vaak op het scherpst van de snede. We delen ons geloof met christenen wereldwijd. Al meer dan 2000 jaar zet de christelijke boodschap mensen in beweging.

We maken als mediabedrijf onderdeel uit van de publieke omroep. Daar kunnen we een breed publiek bereiken en in gesprek gaan met mensen die op een andere manier tegen de wereld aankijken. Door onze verbinding met leden, kerken en maatschappelijke organisaties leveren we een bijdrage aan een publieke omroep die stevig verankerd is in de samenleving.

De Evangelische Omroep heeft de taak op zich genomen om het protestantisme en de Joodse kerkgenootschappen te vertegenwoordigen. Door de invulling van de zondagochtend, documentaires over het geloof en programma’s waarin het christelijke geluid wordt gehoord in het maatschappelijk debat geeft de Evangelische Omroep stem aan de kerken. In dit document vertellen we waarom we het belangrijk vinden om uitvoering te geven aan deze taak.

Op 1 januari 2016 werden de 2.42 omroepen opgeheven. Dat betekende dat levensbeschouwelijke omroepen, waaronder IKON, Zendtijd voor Kerken en de Joodse Omroep, ophielden te bestaan. Wel besloot het kabinet budget te reserveren voor programma’s waarin de verschillende religieuze stromingen in ons land worden vertegenwoordigd.

Representatie van protestantisme en Joodse kerkgenootschappen

De taak om het protestantisme te vertegenwoordigen past bij de missie van de Evangelische Omroep. We willen als Evangelische Omroep graag de plek zijn waar het christelijke geluid in de media wordt gehoord. Om het Evangelie van Jezus Christus krachtig te laten horen is het belangrijk dat christenen zoveel mogelijk met een mond spreken. De representatietaak helpt ons om ons als Evangelische Omroep stevig in de samenleving te verankeren en mede namens de kerken te spreken.

Het vertegenwoordigen van de kerken versterkt niet alleen de missie van de Evangelische Omroep, er is ook een belangrijk maatschappelijk belang mee gemoeid. Dat is een tweede reden waarom we deze taak graag op ons nemen. De Nederlandse Publieke Omroep moet recht doen aan de verschillende stemmen die in onze samenleving aanwezig zijn en dat betekent dat ook de stem van het protestantisme en de stem van de Joodse kerkgenootschappen goed moeten worden gehoord.

Binnen de protestantse kerken bestaat een grote diversiteit aan stemmen. Er zijn stemmen die met elkaar schuren, of elkaar zelfs uitsluiten. Niet iedere stem die in de protestantse kerken gehoord wordt, past in strikte zin bij de missie van de Evangelische Omroep. Dat is een feit waar we niet voor weg willen lopen. Ruimte geven aan verschil is nodig om de representatietaak goed te kunnen uitvoeren. Het is belangrijk dat in de media de breedte van de kerken vertegenwoordigd wordt.

Daar waar de taak om het protestantisme te vertegenwoordigen goed past bij de missie van de Evangelische Omroep ligt dat voor de representatie van de Joodse kerkgenootschappen minder voor de hand. Joden en christenen verschillen fundamenteel over de vraag of Jezus de messias is of niet. Dat neemt niet weg dat we een hoge mate van verwantschap voelen met het Joodse volk. Het Joodse geloof vormt de bakermat van onze eigen christelijke traditie. Zonder de Joodse traditie kunnen we ook onze eigen traditie niet begrijpen. Bovendien is het belangrijk dat binnen het publieke bestel ook het Joodse geluid gehoord wordt. Toen aan ons de vraag werd gesteld om een veilige plek te bieden voor de representatie van de Joodse kerkgenootschappen, hebben we daar volmondig ja op gezegd. Het is een eervolle opdracht om onderdak te bieden aan de Joodse kerkgenootschappen en hen te ondersteunen bij het maken van programma’s.

Organisatorische inbedding

De programma’s die we maken in het kader van de representatietaak maken volop onderdeel uit van het merk EO. We willen daarom van harte kunnen staan achter programma’s die in dit kader worden gemaakt. De veelkleurigheid van het protestantisme moet in deze programma’s zichtbaar worden, maar het uitgangspunt blijft dat ze de boodschap van het christelijk geloof laten horen. Dat betekent dat programma’s soms ook op spanning kunnen staan met de missie van de Evangelische Omroep. Van de programma’s die gemaakt worden in het kader van de Joodse kerkgenootschappen vragen we dat ze de missie van de Evangelische Omroep respecteren.

In de aftiteling vermelden we dat programma’s in het kader van de representatie zijn gemaakt. Dat verhoogt de herkenbaarheid van de representatie en laat ook zien waarom we in de betreffende programma’s meer diversiteit toelaten dan we vanuit onze missie strikt genomen geneigd zijn om te doen. Deze constructie helpt ook om transparant naar de overheid te rapporteren wat er met de representatiegelden is gebeurd. Voor de komende jaren willen we ons als Evangelische Omroep inzetten om een goede balans te vinden in de geluiden die we namens de kerken laten horen. We willen niet alleen of in de eerste plaats de randen van de traditie opzoeken, maar de kerken in de breedte vertegenwoordigen.

De representatietaak versterkt de missie van de Evangelische Omroep. We willen deze taak zo eerlijk mogelijk uitvoeren. Dat betekent echter dat er ook programma’s zullen worden gemaakt die op spanning staan met de missie van de Evangelische Omroep en dat er, naast EO’ers die aan deze programma’s werken, ook mensen zullen worden aangetrokken die deze missie niet volmondig zullen onderschrijven. We willen zorgvuldig met de belangen van de betreffende medewerkers omgaan. Daarom krijgen ze een aanstelling bij het Productiehuis van de Evangelische Omroep en niet bij de Evangelische Omroep zelf.

Achterbankerken die de EO extra representeert

Achterban voormalige ZvK
 • Christelijke Gereformeerde Kerken
 • Nederlandse Gereformeerde Kerken
 • Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
 • Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland
 • Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangelie Gemeenten en een aantal zelfstandige evangelische gemeenten die verenigd zijn in de stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten
 • Voortgezette Gereformeerde Kerken Nederland
Achterban voormalige IKON

De IKON (Interkerkelijke Omroep Nederland) verricht media-activiteiten namens acht kerkgenootschappen, namelijk:

 • De Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 • De Evangelische Broedergemeente Nederland
 • De Protestantse Kerk in Nederland
 • Het Leger des Heils
 • De Molukse Evangelische Kerk
 • De Oud-katholieke kerk van Nederland
 • De Remonstrantse Broederschap
 • Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB
 • De Vrije Evangelische Gemeenten, de SKIN en de Raad van Kerken in Nederland zijn waarnemende leden
Achterban voormalige Joodse Omroep
 • het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
 • het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom
 • het Portugees-Israëlietisch Kerkgenootschap