Bestuursstructuur EO

De EO staat voor een transparant bestuur en we worden gedreven door onze missie.

De Evangelische Omroep wil geprofileerde bijdrage leveren aan het publieke bestel. We hebben een publiek doel. Dat schept een bijzondere verantwoordelijkheid. We willen niet alleen vertellen over Jezus, maar ook door ons handelen laten zien welke uitwerking de boodschap van Jezus heeft. De Evangelische Omroep is een omroepvereniging binnen het publieke omroepbestel. De EO kent een ledenraad, een Raad van Toezicht en een Bestuur.

De ledenraad is het meest legitimerende orgaan van de vereniging. De ledenraad heeft bepaalde bevoegdheden overgedragen aan het Bestuur of de Raad van Toezicht. Dat heeft een duidelijke reden: de afwegingen waarvoor het bestuur verantwoordelijk is in een professionele en bestuurlijk complexe situatie kan de ledenraad – op afstand - niet nemen. De toetsing van belangrijke besluiten geschiedt door de Raad van Toezicht. De ledenraad kan haar invloed laten gelden op hoofdlijnen, primair bij de inbreng voor de meerjarenvisie en de bespreking van het jaarverslag.

Bestuur

Sinds 2008 is Arjan voorzitter van de Raad van Bestuur. Vanaf 2018 is Arjan het eenhoofdige Raad van Bestuur (directie). In zijn functie is hij pleitbezorger voor geloof en levensbeschouwing in het publiek bestel. Sinds 2018 is Lock ook voorzitter van het College van Omroepen. Dit is het belangrijkste adviesorgaan van de Nederlandse Publieke Omroep.

Arjan Lock 1©EO | Willem-Jan de Bruin

Ledenraad

Al is de EO vooral bekend als omroep, juridisch gezien is de EO een vereniging met leden. Sinds 1990 worden deze leden vertegenwoordigd door een Ledenraad. Deze raad bestaat uit 67 personen met verschillende kerkelijke achtergronden. De Ledenraad komt tot drie keer per jaar bijeen. Enkele belangrijke taken van de Ledenraad zijn:

  1. Toezien op het realiseren van het doel van de EO en het nakomen van de statuten.
  2. Adviseren van de directie in de eerste fase van het maken van het meerjarenbeleidsplan.
  3. Organiseren en bijwonen van bijeenkomsten met leden.
  4. Benoemen van de leden van de Raad van Toezicht.
  5. Vaststellen van de jaarrekening.
  6. Goedkeuren van het door de directie gevoerde beleid en het gevoerde toezicht van de Raad van Toezicht.

De ledenraad vergadert in 2020 op de volgende data:

  • 4 april (goedkeuring beleid en decharge, vaststellen jaarrekening)
  • 12 september 
  • 12 december

Leden die minimaal een jaar lid zijn van de EO kunnen de vergadering van de ledenraad als toehoorder bijwonen. Hiervoor dient u zich minimaal vier weken van tevoren aan te melden via directie@eo.nl. Informatie over de vergadering kunt u hier eveneens opvragen. Vermeld hierbij s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer. Het aantal plaatsen is beperkt.

Raad van toezicht

Willem Smouter (voorzitter)

Willem is predikant in Apeldoorn en preses van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Evert Jan Ouweneel

Evert Jan Ouweneel bekleedt een internationale functie binnen World Vision, een christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie. Daarnaast spreekt en schrijft hij regelmatig over grote maatschappelijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland. evertjanouweneel.nl.

Jolanda de Heer - Verheij

Jolanda de Heer is wethouder in de gemeente Rhenen en heeft een jarenlange ervaring als belangenbehartiger binnen de zorg. Jolanda is lid van een Christelijke Gereformeerde kerk.

Jacobine van den Brink

Jacobine is hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op het financieel en Europees bestuursrecht. Naast haar baan als hoogleraar is zij onder meer rechter-plaatsvervanger, lid van de bezwaarschriftencommissie NWO en lid van de Kiesraad. Zij is lid van een PKN-gemeente.​​​​

Pieter Oudenaarden

Pieter is lid van het College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede en heeft daaraan voorafgaand verschillende functies bij het CNV vervuld. Hij is lid van een PKN-gemeente.

Bas Plaisier

Bas was jarenlang werkzaam in het theologisch onderwijs in de missionaire context van Indonesië en China (Hong Kong). In de jaren negentig en 2000 was hij gedurende 11 jaar de scriba van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is emeritus predikant van de PKN.

Jur Zandbergen

Jur vervulde diverse financiële managementfuncties in het (internationale) bedrijfsleven. In 2009 besloot hij zijn loopbaan over een andere boeg te gooien en werd hij manager Beleid en Organisatie in de Vrije Baptistengemeente Bethel te Drachten. Hij is ook lid van deze gemeente. Naast zijn werk bij Bethel is Jur werkzaam als financieel adviseur.