Ga naar zoekveld

Bestuursstructuur EO

De EO staat voor een transparant bestuur en we worden gedreven door onze missie.

De Evangelische Omroep wil geprofileerde bijdrage leveren aan het publieke bestel. We hebben een publiek doel. Dat schept een bijzondere verantwoordelijkheid. We willen niet alleen vertellen over Jezus, maar ook door ons handelen laten zien welke uitwerking de boodschap van Jezus heeft. De Evangelische Omroep is een omroepvereniging binnen het publieke omroepbestel. De EO kent een ledenraad, een Raad van Toezicht en een Bestuur.

De ledenraad is het meest legitimerende orgaan van de vereniging. De ledenraad heeft bepaalde bevoegdheden overgedragen aan het Bestuur of de Raad van Toezicht. Dat heeft een duidelijke reden: de afwegingen waarvoor het bestuur verantwoordelijk is in een professionele en bestuurlijk complexe situatie kan de ledenraad – op afstand - niet nemen. De toetsing van belangrijke besluiten geschiedt door de Raad van Toezicht. De ledenraad kan haar invloed laten gelden op hoofdlijnen, primair bij de inbreng voor de meerjarenvisie en de bespreking van het jaarverslag.

Bestuur

Sinds 2008 is Arjan voorzitter van de Raad van Bestuur. Vanaf 2018 is Arjan het eenhoofdige Raad van Bestuur (directie). In zijn functie is hij pleitbezorger voor geloof en levensbeschouwing in het publiek bestel. Sinds 2018 is Lock ook voorzitter van het College van Omroepen. Dit is het belangrijkste adviesorgaan van de Nederlandse Publieke Omroep.

Arjan Lock
Credits: © EO | Willem-Jan de Bruin.

Ledenraad

Al is de EO vooral bekend als omroep, juridisch gezien is de EO een vereniging met leden. Sinds 1990 worden deze leden vertegenwoordigd door een Ledenraad. Deze raad bestaat uit 67 personen met verschillende kerkelijke achtergronden. De Ledenraad komt tot drie keer per jaar bijeen. Enkele belangrijke taken van de Ledenraad zijn:

  1. Toezien op het realiseren van het doel van de EO en het nakomen van de statuten.
  2. Adviseren van de directie in de eerste fase van het maken van het meerjarenbeleidsplan.
  3. Organiseren en bijwonen van bijeenkomsten met leden.
  4. Benoemen van de leden van de Raad van Toezicht.
  5. Vaststellen van de jaarrekening.
  6. Goedkeuren van het door de directie gevoerde beleid en het gevoerde toezicht van de Raad van Toezicht.

De vergaderdata voor 2023 zijn:

  • 15 april '23 (goedkeuring beleid en decharge, vaststellen jaarrekening)
  • 16 september '23
  • 9 december '23

Als u minimaal één jaar lid bent van de EO en u wilt het openbare deel van de vergaderingen bijwonen, dan dient u zich vier weken van tevoren aan te melden via ledenraad@eo.nl

Contact: directie@eo.nl

Missie & ons verhaal

Lees ook over:

Missie & ons verhaal

Raad van toezicht

Willem Smouter (voorzitter)

Willem is predikant in Apeldoorn en adviseur leidinggeven bij Kerkpunt.

Evert Jan Ouweneel

Evert Jan Ouweneel is Strategiedirecteur Identiteit binnen het Nederlandse Leger des Heils. In deze functie geeft hij sturing aan de versterking van de organisatorische identiteit, cultuur en reputatie in de komende jaren. Daarnaast adviseert hij organisaties over gevoelige beleids- en identiteitskwesties en geeft hij lezingen over grote maatschappelijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Sipke Spoelstra

Sipke is op dit moment Directeur Operations bij PostNL. Daarvoor was hij actief in verschillende management rollen met als achtergrond logistiek en financiën. Hij is actief lid van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Bergschenhoek en in de plaatselijke CU.

Pieter Oudenaarden

Pieter is lid van het College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede en heeft daaraan voorafgaand verschillende functies bij het CNV vervuld. Hij is lid van een PKN-gemeente.

Elvira Sweet

Elvira Sweet is 12 jaar actief geweest in het openbaar bestuur. Zij was stadsdeelbestuurder in de gemeente Amsterdam en gedeputeerde in de provincie Noord Holland.

Momenteel is Elvira Sweet toezichthouder bij diverse maatschappelijke instellingen. Daarnaast adviseert en coacht zij bestuurders en leidinggevenden in het openbaar bestuur, onderwijs, cultuur en zorg. Zij is lid van een Volle Evangeliegemeente in Amsterdam.

Wilmie Riemer

Wilmie Riemer heeft jarenlange ervaring als strateeg en adviseur op het gebied van marketing, communicatie en organisatie. Via haar bedrijf WLM organisatie & strategie is zij bij verschillende organisaties werkzaam als interim leidinggevende en strateeg. Wilmie is daarnaast initiatiefnemer en bestuurslid van Christelijk Charitatief Peil. Ze is lid van de Kerk van de Nazarener in Amersfoort.

Ruth Peetoom

Ruth Peetoom is voorzitter van de Nederlandse ggz, de brancheorganisatie van zo’n 100 ggz-instellingen in Nederland die jeugdhulp, volwassenen ggz, forensische zorg en verslavingszorg verlenen. In die brede netwerkorganisatie zet ze zich in voor meer aandacht voor mentale gezondheid, het terugdringen van stigma en de best mogelijke hulp voor mensen met psychische klachten, binnen en buiten de zorg. Daarnaast is ze o.a. voorzitter van de Stichting Christelijk Sociaal Congres, en lid van de Raad van Toezicht van Cordaid. Ruth Peetoom is 12 jaar gemeentepredikant geweest in de PKN, in Groningen en in Utrecht, en gaat als emeritus af en toe nog voor.

Rooster aftreden RvT

Rooster van aftreden RvT EO januari 2023 (.pdf)